Informace stavebního úřadu k VVK 500

Přeposíláme informaci ze stavebního úřadu k VVK 500…

Dobrý den po zhodnocení obdržených podkladů v rámci územního řízení o změně využití území pro terénní úpravy v areálu bývalého VKK 500 v k.ú. Dolní Vítkov, včetně vyjádření Osadního výboru Vítkov datovaného dne 15.11.2022 ( scan vyjádření je přílohou tohoto emailu ) uvádím:

Předně – Stavební úřad má za povinnost dle § 3 správního řádu zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. V daném případě z předložených podkladů žadatele vyplývá řada pochybností, které opětovně rozporuje OV Vítkov, nejnověji ve svém vyjádření z 15.11.2022.

Jedná se zejména o tyto zásadní skutečnosti:

1)Množství materiálu

– množství již uloženého materiálu v místě odstraněné stavby ( tedy kubatura, která je již do této lokality navezena ) a množství které by se do lokality mělo ještě dovézt. V předložených řezech A-A, D-D a E-E je vyznačen „stávající terén zaměření“, „nový stav terénu“ a „nový stav výhledová úprava“.

V technické zprávě je uváděno odhadované množství nahromaděné zeminy 6000- 7000 m3. Tyto skutečnosti je potřebné postavit zcela najisto tj. jaké množství materiálu se již v areálu nachází v rámci demolice areálu a kolik již bylo dovezeno – toto podložit a dokladovat geodetickým zaměřením. Dále je uváděn návoz výkopové zeminy v množství cca 22 000 m3 – tento návoz je vypočítán k označení „nový stav terénu“ či „nový stav výhledová úprava“ ? Takto předložená dokumentace představuje variantní řešení, z kterého není patrné co je předmětem územního řízení.

2)Dopravní trasy a počet nákladních automobilů za den včetně harmonogramu předpokládaného dokončení terénních úprav tj. dosažení cílového, v dokumentaci vymezeného stavu.

– tyto údaje je nutné jednoznačně vymezit v technické zprávě terénních úprav

3)Návrh případných oprav příjezdové místní komunikace ve vlastnictví Města Chrastava se zhodnocením současného stavu.

Navrhuji doplnění dokumentace ve smyslu shora uvedených skutečností a její následné projednání při ústním jednání se zástupci města, OV Vítkov a žadatele. Termín jednání bude stanoven samostatnou pozvánkou s ohledem na reakci žadatele.

Současně si dovoluji upozornit, že dokumentaci k pokračování územního řízení je dále nezbytné zpracovat v náležitostech § 1b a příl. č. 6 vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a to oprávněnou osobou dle § 158 stavebního zákona.

S pozdravem

Martin Janoušek

Vedoucí odboru výstavby a územní správy

MěÚ Chrastava

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *